PRIVACYSTATEMENT JOBBO

Jobbo neemt uw privacy serieus. We streven er naar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

1. Identiteit

Op deze pagina treft u het privacystatement van de onderneming Jobbo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66568641 en kantoorhoudende aan de Zwarteweg 2 A, 8017 AW Zwolle.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jobbo gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van haar digitale diensten zoals webtools en websites. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jobbo houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u een relatie met Jobbo heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Jobbo verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Jobbo schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens laten veranderen en wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@jobbo.nl. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven.

3. Gegevens en doel

Het doel van deze website is om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Met het oog op onze dienstverlening kunnen wij zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vastleggen. Jobbo zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. Jobbo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruiker is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens ter optimalisatie van onze dienstverlening. De gegevens van de gebruiker worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

4. Bezoekgegevens en cookies

Bij de digitale diensten kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Jobbo de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. Jobbo maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van een pc, laptop, smartphone, tablet etc. wordt opgeslagen. Jobbo maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze digitale diensten kan beperken.

5. Third party cookies en Google analytics

Op de digitale diensten van Jobbo kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. U kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser deactiveren. Houdt u er wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Jobbo zou kunnen beïnvloeden. Jobbo kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw pc, laptop, smartphone, tablet etc. (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Jobbo geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Jobbo aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jobbo er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jobbo die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Jobbo gelden. Jobbo raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

7. Beveiliging gegevens

Jobbo draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jobbo. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jobbo dan wel onze toeleveranciers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Jobbo spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jobbo is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jobbo.

8. Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

In die gevallen worden uw persoonsgegevens echter alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd.

9. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Jobbo, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

Jobbo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update. Heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of over de werkwijze van Jobbo op het gebied van privacy, stuurt u dan een e-mail naar Jobbo.

Versie november 2016